127

Zwieg Minsi

Fi Zwieg Minsi, Richard se jkollu jfittex l-identita’ tieghu mill-gdid wara li garrab incident ikrah u tilef l-aktar memorja ricenti tieghu, b’konsegwenza li jiftakar lil Mary, l-eksmara t
€3.50
118

Dawn in Seville

Spain 1936. Rosella aspires to become a journalist and spends most of her time writing and researching the mysteries of the past. But when Elena enters her life, Rosella is forced to face unconvention
€10
119

Sinbad Il-Bahri

Ghalkemm Sinbad kien sinjur kbir, ghadda minn hafna. F’dan il-ktieb ser insiru nafu kif sar sinjur u kif irnexxielu jsalva f’kull vjagg li ghamel. Minn xiex ghadda, ma xiex iltaqa’ f
€3.50
116

L-immankata jew indiema ta' halliel

Karmena kif iltaqghet ma’ Arturo? X’kien il-vera skop ta’ Arturo li jitgharras ma’ Karmena? Ghalkemm Arturo ma’ kienx guvni hazin izda l-mahbuba tieghu Tereza geghlitu ja
€3.50
112

Il-Bniedem ta' Kullhadd

“Il-Bniedem ta’ Kullhadd” djarju ta’ Kappillan ta’ parrocca zghira fl-Italja, li ghall-istil tieghu delikati u hsibijiet kultant profondi. Qari li tista’ tifhmu bla
€8
126

Labour and the Drydocks

Official documents with a foreword by Dom Mintoff
€3.50
109

L-Imsejkna Marianna

GRAJJA TA’ MALTA FI ZMIEN IL-GRAN MASTRU ZONDADARI   Marianna ghalkemm kulhadd kien jghidilha biex ma tizzewwigx lil Giuseppi xorta wahda ghamlet ta’ rasha izda dakinhar tal-gurnata t
€8
78

Is-Serqa ta' Nicolas Cottoner

Dan ir-rumanz tad-ditektiv Tarcy Saydon hu bbażat fuq aħbar li kienet dehret fil-ġurnali Maltin tat-18 u d-19 ta’ Jannar, 1966. Jiena mgħarraf li fil-fatt saru attentati ta’ serq fuq
€10
118

Dawn in Seville

Spain 1936. Rosella aspires to become a journalist and spends most of her time writing and researching the mysteries of the past. But when Elena enters her life, Rosella is forced to face unconvention
€10
127

Zwieg Minsi

Fi Zwieg Minsi, Richard se jkollu jfittex l-identita’ tieghu mill-gdid wara li garrab incident ikrah u tilef l-aktar memorja ricenti tieghu, b’konsegwenza li jiftakar lil Mary, l-eksmara t
€3.50
21. massa cover sra4

Taht il-Harruba

Ir-rumanz hu ambjentat f’Malta fis-snin erbgħin u ħamsin.   Il-familja Caruana (Pawlu u Katrin) kellha tlett itfal: Stephen, Salvina u Toninu. F’ħin bla waqt, meta Stephen u ħabib tiegħu
€10
67

Ghajn Klieb

“Ul-Kotra qamet f’daqqa – u għajtet: “Jien Maltija!” Miskin min ikasbari, – miskin min jidħak bija!” U l-Kotra għanniet f’daqqa – u semmgħet
€10